Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen bui. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen bui

nguyen bui
这枚硬币有2张脸,但只有1张脸......孩子只有1张脸,但有2张星...... The coin has 2 faces but only 1 face .... The child has only 1 face but 2 stars .....

Luyện toán

58 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5800

nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 14:56:14
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 15:11:41
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 11:00:06
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 17:37:59
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 14:06:44
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 15:05:17
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 14:43:40
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 14:36:56
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 14:34:55
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 20:20:19
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 14:37:57
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 13:47:14
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 12:55:30
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 13:35:36
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 13:32:45
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 20:13:33
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 10:59:55
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 13:38:54
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 15:23:52
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 14:33:33
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 13:13:55
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 13:46:23
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 15:08:30
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 13:41:16
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 14:12:25
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 14:29:34
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 14:42:22
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 11:11:36
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 14:06:30
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 12:59:00
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 14:12:02
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 13:53:10
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 14:15:37
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 14:18:36
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 14:13:09
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 14:14:47
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 14:21:19
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 13:27:45
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 13:50:08
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 14:23:13
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 14:23:37
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 14:36:28
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:27:44
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:30:39
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 20:02:02
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 14:57:33
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 08:18:24
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 20:09:29
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:32:50
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 14:37:53
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 15:05:20
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 13:36:27
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 13:27:24
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số đo thời gian cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 14:37:56
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 13:33:10
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 13:18:18
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 13:48:37
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 14:30:50

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 19:14:23
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 19:01:02

Luyện Tiếng Anh

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 13:10:17
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 13:13:23
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 20:30:25
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 20:31:12
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 20:33:41
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 20:35:13
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 20:36:26
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 20:39:07
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 20:45:28
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 19:52:20
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:34:24
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 20:18:57
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 19:41:15
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 14:24:15

Điểm thi

nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-08 19:06:59
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-08 19:03:48
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-08 19:02:40
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-04 08:12:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-03 13:03:58
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-03 12:58:45
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 11:26:13
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-29 11:24:07
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-29 11:21:49
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-28 14:21:35
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-28 14:19:07