Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen bui. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen bui

nguyen bui
这枚硬币有2张脸,但只有1张脸......孩子只有1张脸,但有2张星...... The coin has 2 faces but only 1 face .... The child has only 1 face but 2 stars .....

Luyện toán

58 -Trung bình 9.57 - Tổng điểm 5836

nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 13:27:24
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 13:48:37
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 13:18:18
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 13:33:10
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số đo thời gian cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 14:37:56
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 13:36:27
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 14:36:28
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 13:38:54
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 14:37:53
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 14:12:02

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 19:01:02
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 19:14:23

Luyện Tiếng Anh

14 -Trung bình 9.43 - Tổng điểm 1509

nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 14:24:15
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 19:41:15
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 20:18:57
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:34:24
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 19:52:20
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 20:45:28
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 20:39:07
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 20:36:26
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 20:35:13
nguyen bui đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 20:33:41

Điểm thi

nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-08 19:06:59
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-08 19:03:48
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-08 19:02:40
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-04 08:12:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-03 13:03:58
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-03 12:58:45
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 11:26:13
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-29 11:24:07
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-29 11:21:49
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-28 14:21:35
nguyen bui làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-28 14:19:07