Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Khiên Nguyễn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Khiên Nguyễn

Khiên Nguyễn
chào mn \'.\'
  • Tên: Khiên Nguyễn
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 1SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 1SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

4 -Trung bình 4.29 - Tổng điểm 773

Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 17:49:59
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 15:07:12
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 14:45:17
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 14:02:34

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.57 - Tổng điểm 107

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 6.36 - Tổng điểm 1399

Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 15:12:04
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 15:11:12
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 15:17:36
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 15:16:50
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 18:11:20
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 17:45:48
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 15:21:32
Khiên Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:13:12

Điểm thi

Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-04 16:27:39
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-30 16:12:06
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-28 10:17:21
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-28 10:00:14
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-26 20:14:47
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-25 18:08:49
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-25 18:03:34
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-25 17:59:17
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-24 10:25:20
Khiên Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-20 11:25:01