Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Linh Đặng Thị Mỹ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Linh Đặng Thị Mỹ

Linh Đặng Thị Mỹ
Tiểu thư họ Đặng

Luyện toán

32 -Trung bình 9.27 - Tổng điểm 3337

Linh Đặng Thị Mỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-09-07 09:53:28
Linh Đặng Thị Mỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-09-07 09:47:33
Linh Đặng Thị Mỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-08-24 21:31:15
Linh Đặng Thị Mỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-08-24 21:18:31
Linh Đặng Thị Mỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-08-24 21:09:56
Linh Đặng Thị Mỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 13:51:31
Linh Đặng Thị Mỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-08-10 15:47:52
Linh Đặng Thị Mỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-08-10 15:42:47
Linh Đặng Thị Mỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2015-08-10 15:37:08
Linh Đặng Thị Mỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-08-10 15:28:45

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Linh Đặng Thị Mỹ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-16 21:06:33
Linh Đặng Thị Mỹ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-16 21:03:09
Linh Đặng Thị Mỹ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-05-16 20:52:25
Linh Đặng Thị Mỹ làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-11 15:19:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-11 15:17:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-11 15:15:40
Linh Đặng Thị Mỹ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-11 15:13:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-11 15:11:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-11 15:07:49