Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Minh Nguyễn Cao. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Minh Nguyễn Cao

Minh Nguyễn Cao
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

119 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11900

Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 13:23:41
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 13:23:20
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 13:31:16
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 13:51:41
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 13:33:44
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 16:41:31
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 11:50:46
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-02-17 11:37:18
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 17:23:56
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 11:47:14
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-03-01 11:48:21
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 12:59:53
Lần cuối làm bài: 2016-01-22 11:39:24
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 09:17:44
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 12:57:13
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 19:37:57
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 19:35:08
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 19:33:19
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 19:30:59
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 19:25:31
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 12:49:35
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 19:20:07
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 19:17:55
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 16:38:10
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-06-08 12:49:53
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số và phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 13:46:25
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 19:15:26
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 19:04:54
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 19:01:34
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 12:54:35
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 19:13:29
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 19:12:01
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 13:02:57
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 13:01:22
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 12:52:12
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 19:07:10
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 18:57:34
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 18:54:30
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 18:59:55
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 19:22:10
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 12:14:07
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 13:28:42
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 13:55:13
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 14:17:41
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 09:10:17
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 12:38:00
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 11:48:41
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 12:10:09
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 18:23:52
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 11:42:54
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 13:27:56
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 12:47:20
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 19:43:02
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 14:10:10
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 14:01:16
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 14:02:41
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 19:23:59
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số dạng y = ax
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 12:14:36
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 17:37:53
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 11:53:33
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 12:41:23
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân với một số khác 0
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 12:35:29
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 16:28:38
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi, diện tích - phần 1
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 12:48:09
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số y = ax2
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 12:41:43
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định nghĩa hai tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2018-01-22 11:45:42
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất đường phân giác trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 11:17:42
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet trong hình thang
Lần cuối làm bài: 2018-01-17 18:47:40
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2018-01-04 18:34:36
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp C.C.C
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 16:46:28
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp G.C.G
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 19:58:11
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp G.G
Lần cuối làm bài: 2018-05-27 18:40:01
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2018-02-12 14:50:42
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình lăng trụ đứng
Lần cuối làm bài: 2018-02-13 14:04:40
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
Lần cuối làm bài: 2016-08-23 11:46:19
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-06-27 11:41:49
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-06-27 11:30:14
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 18:09:22
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 16:55:51
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-11-22 21:20:57
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 13:23:57
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử bằng nhiều phương pháp - phần 2
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 10:57:43
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân thức đại số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 09:39:45
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2018-02-12 14:59:58
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2016-06-26 13:50:44
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điều kiện để phân thức có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2016-06-26 13:52:03
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác, tổng các góc trong tứ giác (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-06-26 13:58:06
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang và tính chất của hình thang (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 11:03:23
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các dấu hiệu nhận biết hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2018-01-22 11:39:47
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-01-22 11:41:31
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục và đối xứng tâm (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-08-30 11:39:46
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 11:26:00
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình bậc nhất (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 17:27:08
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình đưa về dạng bậc nhất (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 17:23:19
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình dạng tích (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-01-04 18:13:52
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình chứa ẩn ở mẫu số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-02-13 14:15:52
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 17:35:47
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng/nhân
Lần cuối làm bài: 2017-11-22 21:15:33
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn nghiệm của bất phương trình trên trục số
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 20:01:44
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 20:04:11
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2018-01-04 18:28:58
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-05-10 19:38:55
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-06-06 13:30:48
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-06-06 13:23:17
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-06-06 13:14:03
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-06-06 13:20:07
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2018-05-10 19:36:23
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2016-06-02 15:28:01
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2018-05-12 16:14:31
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàm số, đồ thị hàm số
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 13:26:12
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 19:42:31
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 19:45:16
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 19:56:28
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 15:34:00
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 15:41:38
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 16:01:13
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 15:55:29
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 20:01:38
Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 16:07:08

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Minh Nguyễn Cao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 21:15:03

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-12 19:23:47
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-12 19:05:56
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-21 18:41:01
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-21 18:27:50
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-17 08:13:43
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-17 08:02:08
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 19:50:42
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 19:42:37
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 19:35:17
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-24 19:29:01
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-24 19:23:11
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-24 19:17:32
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 09:13:10
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 09:08:47
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 09:05:12
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 09:00:11
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 08:57:14
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 08:54:28
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 08:51:24
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-23 17:56:35
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-23 17:51:48
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-23 17:49:26
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-06 11:02:12
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 19:22:37
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-29 19:17:39
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 19:12:59
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 19:09:58
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 19:06:32
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 18:47:04
Minh Nguyễn Cao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-29 18:42:21