Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thanh

Hoàng Thanh
welcome my home !

Luyện toán

0 -Trung bình 4.66 - Tổng điểm 792

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.07 - Tổng điểm 212

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-17 20:31:22
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 18:36:25
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-17 18:31:30
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-13 22:17:33
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-13 22:16:11
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-13 22:14:43
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-13 22:12:39
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-13 22:10:16
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-12 21:32:38
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-03-08 15:51:22
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-03 20:34:11
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-01 22:16:27
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-01 22:14:41
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-01 22:12:31
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-01 22:10:27
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-28 22:19:38
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-28 22:16:51
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-28 22:14:25
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-28 22:12:42
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-28 22:03:44
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-28 22:00:03
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-28 21:58:04
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-28 21:53:48
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-02-28 21:50:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-25 15:34:16
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-24 19:20:28
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-24 19:16:04
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-24 18:59:34
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-24 17:58:38
Hoàng Thanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-24 17:54:59