Nguyễn Trần Linh Chi

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Nguyễn Trần Linh Chi
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Bài 1: Tính
a, 1/2 x 2/3 x 3/4 = 1/4
b, 7/8 x 8/9 x 9/10 = 7/10
c, 5/14 x 7/15 x 28/7 = 2/3
d, 2 x 1/2 x 3 x 1/3 x 4 x 1/4 x 5 x 1/5 = 1
Bài 2: Tính
a, 7/20 - ( 5/8 - 3/5 ) = 7/20 - 1/40 = 14/40 - 1/40 = 13/40
b, 5/6 + ( 5/9 - 1/4 ) = 5/6 + 11/36 = 30/36 + 11/36 = 41/36
c, 9/10 - ( 2/5 + 3/10 ) + 7/20 = 9/10 - 7/10 + 7/20 = 2/10 + 7/20 = 4/20 + 7/20 = 11/20.
Bài 3: Tìm x:
a, 1/2 + x = 5/6
x = 5/6 - 1/2
x = 1/3
b, 5/6 - x = 1/3
x = 5/6 - 1/3
x = 1/2
c, x - 1/mấy vậy bạn
d, 1/3 x x = 1/6
x = 1/6 : 1/3
x = 1/2

Thời gian ô tô đó đi từ A đến B là:
130 : 50 = 2,6 giờ
Đổi 2,6 giờ = 2 giờ 36 phút
Thời điểm xe ô tô đó đến tỉnh B là:
8 giờ 30 phút + 2 giờ 36 phút + 45 phút = 11 giờ 51 phút
Đáp số: 11 giờ 51 phút
 

Đổi 7 giờ kém 15 phút = 6 giờ 45 phút
Thời gian xe chở hàng đó đi từ Hà Nội đến Hòa Bình là:
480 : 64 = 7, 5 giờ
Đổi 7,5 giờ = 7 giờ 30 phút
Thời điểm xe chở hàng đó tới nơi là:
6 giờ 45 phút + 7 giờ 30 phút + 10 phút = 14 giờ 25 phút
Đáp số: 14 giờ 25 phút

Bài tập đọc nào vậy bạn

Câu hỏi của bạn còn thiếu, có phải trong lúc bạn gõ bị ấn nhầm vào đâu không. ( x - 1 không có ý nghĩa gì nhé, nếu trả lời, mình sẽ nói là:
( x - 1 = ( x - 1

Thời gian người đó đi xe máy hết quãng đường đó là:
11 giờ 18 phút - 7 giờ 42 phút = 3 giờ 36 phút
Đổi 3 giờ 36 phút = 3,6 giờ
Quãng đường người đó đi được là:
42,5 x 3,6 = 153 (km)
Đáp số: 153 km

Trong 1 giờ tổ 1 làm một mình được:
1 : 3 = 1/3 (công việc)
Trong 1 giờ tổ 2 làm một mình được:
1 : 2 = 1/2 (công việc)
Trong 1 giờ cả 2 tổ làm được:
1/3 + 1/2 = 5/6 (công việc)
Cả 2 tổ làm trong số giờ để hoàn thành công việc đó là:
1 : 5/6 = 6/5 (giờ)
Đổi 6/5 giờ = 1 giờ 12 phút
Đáp số: 1 giờ 12 phút

Thời gian người đó làm 5 sản phẩm là:
12 giờ - 8 giờ = 4 giờ
Thời gian trung bình người đó làm 1 sản phẩm là:
4 : 5 = 0,8 giờ
Đổi 0,8 giờ = 48 phút
Đáp số: 48 phút

Trong 1 giờ người đó đi được 4 km
-> Vậy người đó đi 1 km trong số giờ là:
1 : 4 = 1/4 = 0,25 (giờ)
Đổi 0,25 giờ = 15 phút
Đáp số: 15 phút