Nguyễn Xuân Quyền

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Nguyễn Xuân Quyền
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

A<B vì 301/302<302/302 và 302/303<303

 

NHỚ TÍCH CHO MÌNH NHA!!!

 

c)7x chia hết cho x-3

SUy ra x+x+x+x+x+x+x chia hết cho x-3

Suy ra (x-3)+(x-3)+(x-3)+(x-3)+(x-3)+(x-3)+(x-3)+21 chia hết cho x-3

Suy ra 21 chia hết cho x-3

Suy ra xϵ{-18;-4;0;2;4;6;10;24}

 

b)3x+7 chia hết cho x

x+x+x+7 chia hết cho x

SUy ra 7 chia hết cho x

Suy ra x thuộc Ư(7)

Suy ra x = -7;x = -1;x=1;x=7

 

a) 3x+5 chia hết cho x-4

    x+x+x+5 chia hết cho x-4

   (x-4)+(x-4)+(x-4)+5+12 chia hết cho x-4

Suy ra 17 chia hết cho x-4 vì x-4 chia hết cho x-4

Suy ra x-4 thuộc Ư(17)

TH1:x-4=-17

x=-17+4

x=-13

TH2:x-4=-1

x=-1+4

x=3

TH3:x-4=1

x=4+1

x=5

TH4:x-4=17

x=17+4

x=21

Vậy x có các giá trị là: -13;3;5;21

Diện tích lối đi là:

12*2=24(m2)

Chi phí làm lối đi là:

24*100000=2400000(đồng)

Từ 70 chia hết cho x;84 chia hết cho x;140 chia hết cho x

Suy ra x thuộc ƯC(70;84;140)

Suy ra ƯC(70;84;140)=14

Suy ra x thuộc {1;2;7;14}

Gọi d là ƯCLN(2n+1;3n+1)

Ta có:2n+1 chia hết cho d

          3n+1 chia hết cho d

Suy ra (3n+1)-(2n+1) chia hết cho d

Suy ra 3n-2n chia hết cho d

Suy ra 1 chia hết cho d

Suy ra 2n+1 và 3n+1 là 2 số nguyên tố cùng nhau