lac2

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của lac2
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

sửa lại đề bài

đa thức B(x)=(a-4)x-3b-a+1 là đa thức không khi và chỉ khi a-4=0 và 3b-a+1=0

=>a=4 và b=1

\(\dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}+\dfrac{1}{4.5}+...+\dfrac{1}{10.11}=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5}+...+\dfrac{1}{10}-\dfrac{1}{11}=1-\dfrac{1}{11}=\dfrac{10}{11}\)

gọi d là ước chung lớn nhất của 2n+1 và 3n+1

suy ra 2n+1 và 3n+1 chia hết cho d (1)

suy ra (3n+1)-(2n+1) chia hết cho d

suy ra n chia hết cho d (2)

từ (1) (2) suy ra 1 chia hết cho d

suy ra 2n+1 và 3n+1 nguyên tố cùng nhau

kẻ OI vuông góc với AB tại I, OK vuông góc với AC tại k

p là giao điểm của MN và OA