Phạm Gia Bảo

Giới thiệu về bản thân

{\_/} (^_^) /> >\ bla bla bla
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

quân xe :c3

quân mã :f5

   loại đường     độ dài quãng đường   số xăng tiêu thụ(lít)
       đô thị                  100             13,9
                  30                x
từ đó :(13,9.30):100=4,17(lít) b,với 4,17 ông An có thể đi được số quãng đường:100.4,17/7,5=55,6 c,20km đường đô thị cần số xăng là:(13,9.20)/100=2,78(lít) 80km đường cao tốc cần số xăng là:(7,5.80)/100=1,5(lít) 30km đường hỗn hợp cần số xăng là:(9,9.30)/100=2,97(lít) số xăng ông An tiêu thụ là :2,78+1,5+2,29=6,57(lít)