Trương Nguyệt Hằng

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Trương Nguyệt Hằng
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a) P(x) - Q(x) = (x3 - 3x2 + x + 1) - (2x3 - x2 + 3x - 4) 

                      = (x3 - 2x3) - [-3x2 - (-x2)] - (x - 3x) - [1 - (-4)]

                      = -x3 - 2x2 - 2x + 5

b) P(1) = 13 - (3*12) + 1 + 1 = 0

    Q(1) = (2*13) - 12 + (3*1) - 4 = 0

Vậy x = 1 là nghiệm của đa thức P(x) và Q(x)

a) 0,75 + 9/5(1,5 - 2/3)2 = 3/4 + 9/5.(5/6)= 2