Trường THCS Lạc Long

Huyện Kinh Môn - Hải Dương

Danh sách học sinh

Tổng số: 250 học sinh

Số điểm xuất sắc: 123 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 68 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 60 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 47 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 35 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 32 - Điểm hỏi đáp 94

Số điểm xuất sắc: 32 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 241

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp -256

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 15

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 241 - Xuất sắc: 16

Điểm hỏi đáp 94 - Xuất sắc: 32