Trường THCS Trung Lương

Thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Danh sách học sinh

Tổng số: 144 học sinh

Số điểm xuất sắc: 397 - Điểm hỏi đáp 5068

Số điểm xuất sắc: 81 - Điểm hỏi đáp 57

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 33

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 167

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 262

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 23

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 15

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp -119

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp -18

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 120

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 62

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 17

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 13

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 5068 - Xuất sắc: 397

Điểm hỏi đáp 262 - Xuất sắc: 7

Điểm hỏi đáp 167 - Xuất sắc: 10

Điểm hỏi đáp 120 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 62 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 57 - Xuất sắc: 81