Trường THCS Lê Văn Thiêm

Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Danh sách học sinh

Tổng số: 558 học sinh

Số điểm xuất sắc: 151 - Điểm hỏi đáp 212

Số điểm xuất sắc: 90 - Điểm hỏi đáp 70

Số điểm xuất sắc: 59 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 48 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 47 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 44 - Điểm hỏi đáp 434

Số điểm xuất sắc: 34 - Điểm hỏi đáp -1247

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 53

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 2950

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 51

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 17

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 13

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 33

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 92

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 129

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 15

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 79

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp -12

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 20

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 10

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 91

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 34

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 21

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 10

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 9

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 9

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 2950 - Xuất sắc: 24

Điểm hỏi đáp 434 - Xuất sắc: 44

Điểm hỏi đáp 212 - Xuất sắc: 151

Điểm hỏi đáp 129 - Xuất sắc: 3

Điểm hỏi đáp 92 - Xuất sắc: 7

Điểm hỏi đáp 91 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 79 - Xuất sắc: 2

Điểm hỏi đáp 70 - Xuất sắc: 90

Điểm hỏi đáp 53 - Xuất sắc: 25

Điểm hỏi đáp 51 - Xuất sắc: 12