Trường THCS Trường Long

Huyện Phong Điền - Cần Thơ

Danh sách học sinh

Tổng số: 12 học sinh

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 21

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 83

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 35

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 83 - Xuất sắc: 2