Trường THCS Phú Kim

Huyện Thạch Thất - Hà Nội

Danh sách học sinh

Tổng số: 125 học sinh

Số điểm xuất sắc: 1287 - Điểm hỏi đáp 5917

Số điểm xuất sắc: 1247 - Điểm hỏi đáp 56

Số điểm xuất sắc: 81 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 77 - Điểm hỏi đáp 28

Số điểm xuất sắc: 68 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 56 - Điểm hỏi đáp 3432

Số điểm xuất sắc: 42 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 41 - Điểm hỏi đáp 97

Số điểm xuất sắc: 37 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 36 - Điểm hỏi đáp 853

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 450

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 127

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 303

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 14

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 51

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 5917 - Xuất sắc: 1287

Điểm hỏi đáp 3432 - Xuất sắc: 56

Điểm hỏi đáp 853 - Xuất sắc: 36

Điểm hỏi đáp 450 - Xuất sắc: 17

Điểm hỏi đáp 303 - Xuất sắc: 7

Điểm hỏi đáp 127 - Xuất sắc: 13

Điểm hỏi đáp 97 - Xuất sắc: 41

Điểm hỏi đáp 56 - Xuất sắc: 1247

Điểm hỏi đáp 51 - Xuất sắc: 0