Trường THCS Phụng Thượng

Huyện Phúc Thọ - Hà Nội

Danh sách học sinh

Tổng số: 241 học sinh

Số điểm xuất sắc: 280 - Điểm hỏi đáp -1193

Số điểm xuất sắc: 268 - Điểm hỏi đáp 95

Số điểm xuất sắc: 119 - Điểm hỏi đáp 288

Số điểm xuất sắc: 66 - Điểm hỏi đáp -228

Số điểm xuất sắc: 59 - Điểm hỏi đáp 204

Số điểm xuất sắc: 54 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 53 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 49 - Điểm hỏi đáp -26

Số điểm xuất sắc: 32 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 31 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 28 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 27 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp -1200

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp -100

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp -24

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 18

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 21

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 14

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 288 - Xuất sắc: 119

Điểm hỏi đáp 204 - Xuất sắc: 59

Điểm hỏi đáp 95 - Xuất sắc: 268