Trường THCS Yên Phong

Huyện Yên Phong - Bắc Ninh

Danh sách học sinh

Tổng số: 308 học sinh

Số điểm xuất sắc: 56 - Điểm hỏi đáp 269

Số điểm xuất sắc: 56 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 45 - Điểm hỏi đáp 75

Số điểm xuất sắc: 36 - Điểm hỏi đáp 35

Số điểm xuất sắc: 29 - Điểm hỏi đáp 28

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 34

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp -239

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 14

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 9

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 23

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 631

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 106

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 17

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 10

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 631 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 269 - Xuất sắc: 56

Điểm hỏi đáp 106 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 75 - Xuất sắc: 45