Trường THCS Chu Văn An

Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Danh sách học sinh

Tổng số: 627 học sinh

Số điểm xuất sắc: 131 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 104 - Điểm hỏi đáp 4458

Số điểm xuất sắc: 90 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 79 - Điểm hỏi đáp 151

Số điểm xuất sắc: 68 - Điểm hỏi đáp 38

Số điểm xuất sắc: 62 - Điểm hỏi đáp 21

Số điểm xuất sắc: 60 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 44 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 42 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 9

Số điểm xuất sắc: 27 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 24

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp -234

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 176

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 19

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 34

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 35

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 32

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 31

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 27

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 17

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 4458 - Xuất sắc: 104

Điểm hỏi đáp 176 - Xuất sắc: 8

Điểm hỏi đáp 151 - Xuất sắc: 79