Trường THCS Quỳnh Xuân

Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Danh sách học sinh

Tổng số: 206 học sinh

Số điểm xuất sắc: 166 - Điểm hỏi đáp 427

Số điểm xuất sắc: 105 - Điểm hỏi đáp 1202

Số điểm xuất sắc: 48 - Điểm hỏi đáp 4206

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 218

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp -115

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 164

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 380

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 302

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 19

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 17

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp -20

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 252

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 210

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 578

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 131

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 271

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 56

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 56

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 55

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 132

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 54

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 20

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 169

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 140

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 106

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 93

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 57

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 56

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 55

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 53

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 47

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 29

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 19

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 4206 - Xuất sắc: 48

Điểm hỏi đáp 1202 - Xuất sắc: 105

Điểm hỏi đáp 578 - Xuất sắc: 4

Điểm hỏi đáp 427 - Xuất sắc: 166

Điểm hỏi đáp 380 - Xuất sắc: 10

Điểm hỏi đáp 302 - Xuất sắc: 9

Điểm hỏi đáp 271 - Xuất sắc: 3

Điểm hỏi đáp 252 - Xuất sắc: 7

Điểm hỏi đáp 218 - Xuất sắc: 21

Điểm hỏi đáp 210 - Xuất sắc: 7

Điểm hỏi đáp 169 - Xuất sắc: 1

Điểm hỏi đáp 164 - Xuất sắc: 11

Điểm hỏi đáp 140 - Xuất sắc: 1

Điểm hỏi đáp 132 - Xuất sắc: 2

Điểm hỏi đáp 131 - Xuất sắc: 4

Điểm hỏi đáp 106 - Xuất sắc: 1

Điểm hỏi đáp 93 - Xuất sắc: 1

Điểm hỏi đáp 57 - Xuất sắc: 1

Điểm hỏi đáp 56 - Xuất sắc: 3

Điểm hỏi đáp 56 - Xuất sắc: 3

Điểm hỏi đáp 56 - Xuất sắc: 1

Điểm hỏi đáp 55 - Xuất sắc: 3

Điểm hỏi đáp 55 - Xuất sắc: 1

Điểm hỏi đáp 54 - Xuất sắc: 2

Điểm hỏi đáp 53 - Xuất sắc: 1