Trường THCS Quỳnh Thiện

Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Danh sách học sinh

Tổng số: 454 học sinh

Số điểm xuất sắc: 216 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 190 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 103 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 75 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 65 - Điểm hỏi đáp 14

Số điểm xuất sắc: 64 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 48 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 47 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 42 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 42 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 40 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 33 - Điểm hỏi đáp 15

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 31

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 58

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp -240

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp -12

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 3167

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 13

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 3167 - Xuất sắc: 2

Điểm hỏi đáp 58 - Xuất sắc: 15