Trường Tiểu học Hương Mai

Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Danh sách học sinh

Tổng số: 574 học sinh

Số điểm xuất sắc: 382 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 194 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 74 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 70 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 70 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 67 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 46 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 45 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 45 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 44 - Điểm hỏi đáp 77

Số điểm xuất sắc: 40 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 36 - Điểm hỏi đáp 13

Số điểm xuất sắc: 34 - Điểm hỏi đáp 9

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp -20

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 66

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 14

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 77 - Xuất sắc: 44

Điểm hỏi đáp 66 - Xuất sắc: 12