Trường THCS Sông Lô

Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc

Danh sách học sinh

Tổng số: 1641 học sinh

Số điểm xuất sắc: 382 - Điểm hỏi đáp 1057

Số điểm xuất sắc: 345 - Điểm hỏi đáp 84

Số điểm xuất sắc: 200 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 177 - Điểm hỏi đáp 16

Số điểm xuất sắc: 164 - Điểm hỏi đáp 56

Số điểm xuất sắc: 152 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 124 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 121 - Điểm hỏi đáp 9

Số điểm xuất sắc: 107 - Điểm hỏi đáp -49

Số điểm xuất sắc: 105 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 102 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 85 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 82 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 76 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 69 - Điểm hỏi đáp -239

Số điểm xuất sắc: 68 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 66 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 65 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 62 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 60 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 60 - Điểm hỏi đáp -110

Số điểm xuất sắc: 59 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 55 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 55 - Điểm hỏi đáp -17

Số điểm xuất sắc: 54 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 52 - Điểm hỏi đáp 9

Số điểm xuất sắc: 50 - Điểm hỏi đáp -33

Số điểm xuất sắc: 46 - Điểm hỏi đáp 18

Số điểm xuất sắc: 43 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 41 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 41 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 41 - Điểm hỏi đáp -20

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 35 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 34 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 32 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 31 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 31 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 27 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 56

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 23

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp -20

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 1057 - Xuất sắc: 382

Điểm hỏi đáp 124 - Xuất sắc: 16

Điểm hỏi đáp 84 - Xuất sắc: 345

Điểm hỏi đáp 79 - Xuất sắc: 20

Điểm hỏi đáp 66 - Xuất sắc: 2

Điểm hỏi đáp 62 - Xuất sắc: 1

Điểm hỏi đáp 56 - Xuất sắc: 164

Điểm hỏi đáp 56 - Xuất sắc: 26