Trường THCS Tráng Việt

Huyện Mê Linh - Hà Nội

Danh sách học sinh

Tổng số: 150 học sinh

Số điểm xuất sắc: 3631 - Điểm hỏi đáp 2943

Số điểm xuất sắc: 150 - Điểm hỏi đáp 131

Số điểm xuất sắc: 85 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 63 - Điểm hỏi đáp 32

Số điểm xuất sắc: 40 - Điểm hỏi đáp 96

Số điểm xuất sắc: 37 - Điểm hỏi đáp -39

Số điểm xuất sắc: 31 - Điểm hỏi đáp 29

Số điểm xuất sắc: 28 - Điểm hỏi đáp 24

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 26

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 24

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp -247

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 289

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 2943 - Xuất sắc: 3631

Điểm hỏi đáp 289 - Xuất sắc: 2

Điểm hỏi đáp 131 - Xuất sắc: 150

Điểm hỏi đáp 96 - Xuất sắc: 40