Trường Tiểu học Tây Đằng B

Huyện Ba Vì - Hà Nội

Danh sách học sinh

Tổng số: 14509 học sinh

Số điểm xuất sắc: 124 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 118 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 95 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 91 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 68 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 66 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 58 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 52 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 36 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 31 - Điểm hỏi đáp 90

Số điểm xuất sắc: 27 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 28

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp -20

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 109

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 105

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 521 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 109 - Xuất sắc: 7

Điểm hỏi đáp 105 - Xuất sắc: 7

Điểm hỏi đáp 90 - Xuất sắc: 31

Điểm hỏi đáp 64 - Xuất sắc: 0