Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội

Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Danh sách học sinh

Tổng số: 731 học sinh

Số điểm xuất sắc: 158 - Điểm hỏi đáp 96

Số điểm xuất sắc: 149 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 145 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 93 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 91 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 77 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 72 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 55 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 51 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 49 - Điểm hỏi đáp 106

Số điểm xuất sắc: 49 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 34 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 28 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 27 - Điểm hỏi đáp 56

Số điểm xuất sắc: 27 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 10

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 116

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 29

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 305

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 69

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 394

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 4

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 394 - Xuất sắc: 2

Điểm hỏi đáp 305 - Xuất sắc: 4

Điểm hỏi đáp 116 - Xuất sắc: 20

Điểm hỏi đáp 106 - Xuất sắc: 49

Điểm hỏi đáp 96 - Xuất sắc: 158

Điểm hỏi đáp 69 - Xuất sắc: 4

Điểm hỏi đáp 56 - Xuất sắc: 27