Trường THCS Tòng Bạt

Huyện Ba Vì - Hà Nội

Danh sách học sinh

Tổng số: 621 học sinh

Số điểm xuất sắc: 192 - Điểm hỏi đáp 317

Số điểm xuất sắc: 119 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 114 - Điểm hỏi đáp 195

Số điểm xuất sắc: 105 - Điểm hỏi đáp 9

Số điểm xuất sắc: 103 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 101 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 72 - Điểm hỏi đáp 1038

Số điểm xuất sắc: 60 - Điểm hỏi đáp 2520

Số điểm xuất sắc: 54 - Điểm hỏi đáp 94

Số điểm xuất sắc: 42 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 41 - Điểm hỏi đáp 57

Số điểm xuất sắc: 29 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp -240

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 84

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 38

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 36

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 9

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 2520 - Xuất sắc: 60

Điểm hỏi đáp 1038 - Xuất sắc: 72

Điểm hỏi đáp 578 - Xuất sắc: 3

Điểm hỏi đáp 317 - Xuất sắc: 192

Điểm hỏi đáp 195 - Xuất sắc: 114

Điểm hỏi đáp 94 - Xuất sắc: 54

Điểm hỏi đáp 84 - Xuất sắc: 15

Điểm hỏi đáp 83 - Xuất sắc: 6

Điểm hỏi đáp 57 - Xuất sắc: 41