Trường THCS Cầu Giấy

Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Danh sách học sinh

Tổng số: 536 học sinh

Số điểm xuất sắc: 514 - Điểm hỏi đáp 110

Số điểm xuất sắc: 169 - Điểm hỏi đáp -139

Số điểm xuất sắc: 145 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 124 - Điểm hỏi đáp 87

Số điểm xuất sắc: 112 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 104 - Điểm hỏi đáp 4109

Số điểm xuất sắc: 81 - Điểm hỏi đáp 300

Số điểm xuất sắc: 79 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 76 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 73 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 66 - Điểm hỏi đáp 1680

Số điểm xuất sắc: 62 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 58 - Điểm hỏi đáp 18

Số điểm xuất sắc: 51 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 46 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 35 - Điểm hỏi đáp 2527

Số điểm xuất sắc: 32 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 9

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 13

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 73

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 951

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 21

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 15

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 586

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 23

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp -117

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 27

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp -49

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 14

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 19

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 4109 - Xuất sắc: 104

Điểm hỏi đáp 2527 - Xuất sắc: 35

Điểm hỏi đáp 1680 - Xuất sắc: 66

Điểm hỏi đáp 951 - Xuất sắc: 7

Điểm hỏi đáp 586 - Xuất sắc: 6

Điểm hỏi đáp 300 - Xuất sắc: 81

Điểm hỏi đáp 277 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 110 - Xuất sắc: 514

Điểm hỏi đáp 87 - Xuất sắc: 124

Điểm hỏi đáp 73 - Xuất sắc: 10

Điểm hỏi đáp 58 - Xuất sắc: 0