Trường THCS Bình Phú

Huyện Càng Long - Trà Vinh

Danh sách học sinh

Tổng số: 15 học sinh

Nguyễn Thiên Phúc

Số điểm xuất sắc: 121 - Điểm hỏi đáp 3

Đặng Nguyễn Khánh Uyên

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Đặng Nguyễn Khánh Uyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 114

Nefferia Nguyễn

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Võ Minh Trí

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Ngọc Nguyễn

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

kyn pham

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

tri vo

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Đặng Nguyễn Khánh Uyên

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Võ Minh Trí

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Tran Van Sang

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Dang Nguyen Khanh Uyen

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Nguyễn Hồng Ngọc

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Le hoang phuc

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

ngọn gió băng giá

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp -8

Học sinh tích cực

Đặng Nguyễn Khánh Uyên

Điểm hỏi đáp 114 - Xuất sắc: 0