Trường THCS Lê Danh Phương

Huyện Hưng Hà - Thái Bình

Danh sách học sinh

Tổng số: 552 học sinh

Số điểm xuất sắc: 202 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 142 - Điểm hỏi đáp 13

Số điểm xuất sắc: 92 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 80 - Điểm hỏi đáp -46

Số điểm xuất sắc: 73 - Điểm hỏi đáp 507

Số điểm xuất sắc: 60 - Điểm hỏi đáp 3878

Số điểm xuất sắc: 52 - Điểm hỏi đáp 23

Số điểm xuất sắc: 46 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 40 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 37 - Điểm hỏi đáp 79

Số điểm xuất sắc: 33 - Điểm hỏi đáp 42

Số điểm xuất sắc: 32 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp -18

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 637

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 39

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 46

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 91

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 30

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 4

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 3878 - Xuất sắc: 60

Điểm hỏi đáp 637 - Xuất sắc: 16

Điểm hỏi đáp 507 - Xuất sắc: 73

Điểm hỏi đáp 91 - Xuất sắc: 2

Điểm hỏi đáp 79 - Xuất sắc: 37