Trường THCS Lập Thạch

Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Danh sách học sinh

Tổng số: 913 học sinh

Số điểm xuất sắc: 266 - Điểm hỏi đáp -19

Số điểm xuất sắc: 155 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 102 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 100 - Điểm hỏi đáp 32

Số điểm xuất sắc: 96 - Điểm hỏi đáp 21

Số điểm xuất sắc: 93 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 72 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 65 - Điểm hỏi đáp 13

Số điểm xuất sắc: 64 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 58 - Điểm hỏi đáp 10

Số điểm xuất sắc: 52 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 48 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 37 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 35 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 35 - Điểm hỏi đáp -14

Số điểm xuất sắc: 33 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp -70

Số điểm xuất sắc: 29 - Điểm hỏi đáp 1039

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 81

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 752

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 167

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 119

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 10

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp -18

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 14

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 527

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 20

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 1039 - Xuất sắc: 29

Điểm hỏi đáp 752 - Xuất sắc: 18

Điểm hỏi đáp 527 - Xuất sắc: 9

Điểm hỏi đáp 509 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 434 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 167 - Xuất sắc: 18

Điểm hỏi đáp 119 - Xuất sắc: 15

Điểm hỏi đáp 83 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 81 - Xuất sắc: 20

Điểm hỏi đáp 71 - Xuất sắc: 5