Trường THCS Yên Phú

Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên

Danh sách học sinh

Tổng số: 561 học sinh

Số điểm xuất sắc: 166 - Điểm hỏi đáp 837

Số điểm xuất sắc: 128 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 101 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 82 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 75 - Điểm hỏi đáp 30

Số điểm xuất sắc: 57 - Điểm hỏi đáp 493

Số điểm xuất sắc: 41 - Điểm hỏi đáp 32

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp -1196

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 66

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp -144

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 18

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 837 - Xuất sắc: 166

Điểm hỏi đáp 493 - Xuất sắc: 57

Điểm hỏi đáp 66 - Xuất sắc: 25