Trường THPT Hà Nội - Amsterdam

Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Danh sách học sinh

Tổng số: 600 học sinh

Số điểm xuất sắc: 260 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 234 - Điểm hỏi đáp 21

Số điểm xuất sắc: 204 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 129 - Điểm hỏi đáp -47

Số điểm xuất sắc: 127 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 121 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 118 - Điểm hỏi đáp 25

Số điểm xuất sắc: 75 - Điểm hỏi đáp 18

Số điểm xuất sắc: 66 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 60 - Điểm hỏi đáp -40

Số điểm xuất sắc: 47 - Điểm hỏi đáp 66

Số điểm xuất sắc: 44 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 35 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 34 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 28 - Điểm hỏi đáp 189

Số điểm xuất sắc: 28 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 2195

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 4278

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 22

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp -253

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 32

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 43

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 13

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 32

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 52

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 53

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 371

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 64

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 45

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 4546 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 4278 - Xuất sắc: 20

Điểm hỏi đáp 2195 - Xuất sắc: 21

Điểm hỏi đáp 447 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 371 - Xuất sắc: 3

Điểm hỏi đáp 365 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 189 - Xuất sắc: 28

Điểm hỏi đáp 72 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 71 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 69 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 66 - Xuất sắc: 47

Điểm hỏi đáp 64 - Xuất sắc: 3

Điểm hỏi đáp 53 - Xuất sắc: 6

Điểm hỏi đáp 52 - Xuất sắc: 9