Trường THCS Tân Lộc

Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh

Danh sách học sinh

Tổng số: 135 học sinh

Số điểm xuất sắc: 77 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 69 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 55 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 45 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 32 - Điểm hỏi đáp 54

Số điểm xuất sắc: 27 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 65

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 116

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 300

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 176

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 142

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 99

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 96

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 63

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 55

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 45

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 32

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 24

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 23

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 18

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 15

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 14

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 10

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 10

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 9

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 9

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 300 - Xuất sắc: 14

Điểm hỏi đáp 176 - Xuất sắc: 4

Điểm hỏi đáp 142 - Xuất sắc: 4

Điểm hỏi đáp 116 - Xuất sắc: 21

Điểm hỏi đáp 99 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 96 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 65 - Xuất sắc: 25

Điểm hỏi đáp 63 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 55 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 54 - Xuất sắc: 32