Trường THCS Mỹ Châu

Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh

Danh sách học sinh

Tổng số: 421 học sinh

Số điểm xuất sắc: 103 - Điểm hỏi đáp 40

Số điểm xuất sắc: 88 - Điểm hỏi đáp 44

Số điểm xuất sắc: 66 - Điểm hỏi đáp 581

Số điểm xuất sắc: 55 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 47 - Điểm hỏi đáp 110

Số điểm xuất sắc: 46 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 43 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 32 - Điểm hỏi đáp -1191

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 131

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 35

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 118

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp -39

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 9

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp -220

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 218

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp -19

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 9

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 723 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 581 - Xuất sắc: 66

Điểm hỏi đáp 218 - Xuất sắc: 8

Điểm hỏi đáp 131 - Xuất sắc: 22

Điểm hỏi đáp 118 - Xuất sắc: 15

Điểm hỏi đáp 110 - Xuất sắc: 47