Trường THCS Hoàng Xuân Hãn

Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

Danh sách học sinh

Tổng số: 535 học sinh

Số điểm xuất sắc: 293 - Điểm hỏi đáp -993

Số điểm xuất sắc: 217 - Điểm hỏi đáp 3588

Số điểm xuất sắc: 137 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 125 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 123 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 109 - Điểm hỏi đáp 13

Số điểm xuất sắc: 90 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 72 - Điểm hỏi đáp 48

Số điểm xuất sắc: 51 - Điểm hỏi đáp 289

Số điểm xuất sắc: 49 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 47 - Điểm hỏi đáp 34

Số điểm xuất sắc: 40 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 39 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 36 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 34 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 28 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 27 - Điểm hỏi đáp 67

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 14

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 16

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 9

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 13

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp -50

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 33

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 30

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 15

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 1475

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 108

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 15

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 3588 - Xuất sắc: 217

Điểm hỏi đáp 3044 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 1475 - Xuất sắc: 1

Điểm hỏi đáp 303 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 289 - Xuất sắc: 51

Điểm hỏi đáp 185 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 108 - Xuất sắc: 1

Điểm hỏi đáp 67 - Xuất sắc: 27

Điểm hỏi đáp 52 - Xuất sắc: 0