Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Danh sách học sinh

Tổng số: 119 học sinh

Số điểm xuất sắc: 86 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 78 - Điểm hỏi đáp 100

Số điểm xuất sắc: 39 - Điểm hỏi đáp 449

Số điểm xuất sắc: 28 - Điểm hỏi đáp 378

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 13

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 141

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 46

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 50

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 196

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 249

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 17

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 10

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 449 - Xuất sắc: 39

Điểm hỏi đáp 378 - Xuất sắc: 28

Điểm hỏi đáp 249 - Xuất sắc: 1

Điểm hỏi đáp 196 - Xuất sắc: 7

Điểm hỏi đáp 141 - Xuất sắc: 15

Điểm hỏi đáp 100 - Xuất sắc: 78