Trường THCS Yên Lạc

Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Danh sách học sinh

Tổng số: 662 học sinh

Số điểm xuất sắc: 200 - Điểm hỏi đáp 302

Số điểm xuất sắc: 172 - Điểm hỏi đáp -48

Số điểm xuất sắc: 137 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 126 - Điểm hỏi đáp 970

Số điểm xuất sắc: 106 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 95 - Điểm hỏi đáp 52

Số điểm xuất sắc: 71 - Điểm hỏi đáp 319

Số điểm xuất sắc: 67 - Điểm hỏi đáp 305

Số điểm xuất sắc: 65 - Điểm hỏi đáp 59

Số điểm xuất sắc: 63 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 56 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 54 - Điểm hỏi đáp 21

Số điểm xuất sắc: 53 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 52 - Điểm hỏi đáp 28

Số điểm xuất sắc: 49 - Điểm hỏi đáp 33

Số điểm xuất sắc: 41 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 37 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 36 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 34 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 32 - Điểm hỏi đáp 59

Số điểm xuất sắc: 29 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 27 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 31

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 16

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp -15

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 20

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 28

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 19

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 13

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 3

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 970 - Xuất sắc: 126

Điểm hỏi đáp 319 - Xuất sắc: 71

Điểm hỏi đáp 305 - Xuất sắc: 67

Điểm hỏi đáp 302 - Xuất sắc: 200

Điểm hỏi đáp 59 - Xuất sắc: 65

Điểm hỏi đáp 59 - Xuất sắc: 32

Điểm hỏi đáp 52 - Xuất sắc: 95