Trường THCS Thái Hoà

Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Danh sách học sinh

Tổng số: 428 học sinh

Số điểm xuất sắc: 1422 - Điểm hỏi đáp 260

Số điểm xuất sắc: 1195 - Điểm hỏi đáp -49

Số điểm xuất sắc: 500 - Điểm hỏi đáp 1384

Số điểm xuất sắc: 321 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 280 - Điểm hỏi đáp 44

Số điểm xuất sắc: 154 - Điểm hỏi đáp 14

Số điểm xuất sắc: 126 - Điểm hỏi đáp 160

Số điểm xuất sắc: 112 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 110 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 75 - Điểm hỏi đáp 74

Số điểm xuất sắc: 73 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 34 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 32

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 18

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp -20

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 21

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 25

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 307

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 1384 - Xuất sắc: 500

Điểm hỏi đáp 307 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 260 - Xuất sắc: 1422

Điểm hỏi đáp 160 - Xuất sắc: 126

Điểm hỏi đáp 74 - Xuất sắc: 75

Điểm hỏi đáp 63 - Xuất sắc: 0