Trường THCS Lê Đình Kiên

Huyện Yên Định - Thanh Hóa

Danh sách học sinh

Tổng số: 485 học sinh

Số điểm xuất sắc: 104 - Điểm hỏi đáp 225

Số điểm xuất sắc: 36 - Điểm hỏi đáp 19

Số điểm xuất sắc: 32 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 29 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 106

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 1283

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 152

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 468

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 46

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 198

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 10

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 89

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 246

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 49

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 30

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 46

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 10

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 296

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 18

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 3685 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 1283 - Xuất sắc: 21

Điểm hỏi đáp 468 - Xuất sắc: 18

Điểm hỏi đáp 296 - Xuất sắc: 4

Điểm hỏi đáp 263 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 246 - Xuất sắc: 6

Điểm hỏi đáp 225 - Xuất sắc: 104

Điểm hỏi đáp 198 - Xuất sắc: 14

Điểm hỏi đáp 160 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 152 - Xuất sắc: 19

Điểm hỏi đáp 131 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 106 - Xuất sắc: 24

Điểm hỏi đáp 89 - Xuất sắc: 12

Điểm hỏi đáp 65 - Xuất sắc: 0