Trường THCS Bách Thuận

Huyện Vũ Thư - Thái Bình

Danh sách học sinh

Tổng số: 81 học sinh

Số điểm xuất sắc: 201 - Điểm hỏi đáp 3023

Số điểm xuất sắc: 200 - Điểm hỏi đáp 15

Số điểm xuất sắc: 182 - Điểm hỏi đáp 248

Số điểm xuất sắc: 110 - Điểm hỏi đáp 743

Số điểm xuất sắc: 63 - Điểm hỏi đáp 1975

Số điểm xuất sắc: 48 - Điểm hỏi đáp 32

Số điểm xuất sắc: 47 - Điểm hỏi đáp 60

Số điểm xuất sắc: 47 - Điểm hỏi đáp 14

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp -12

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 1167

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp -20

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 30

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 43

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 63

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 3023 - Xuất sắc: 201

Điểm hỏi đáp 1975 - Xuất sắc: 63

Điểm hỏi đáp 1167 - Xuất sắc: 21

Điểm hỏi đáp 743 - Xuất sắc: 110

Điểm hỏi đáp 248 - Xuất sắc: 182

Điểm hỏi đáp 63 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 60 - Xuất sắc: 47