Trường THCS Thị trấn

Huyện Tiền Hải - Thái Bình

Danh sách học sinh

Tổng số: 660 học sinh

Số điểm xuất sắc: 220 - Điểm hỏi đáp -92

Số điểm xuất sắc: 172 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 92 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 83 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 63 - Điểm hỏi đáp 9

Số điểm xuất sắc: 55 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 47 - Điểm hỏi đáp 113

Số điểm xuất sắc: 41 - Điểm hỏi đáp 119

Số điểm xuất sắc: 36 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 33 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 119

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 52

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp -18

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp -58

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp -239

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 512 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 119 - Xuất sắc: 41

Điểm hỏi đáp 119 - Xuất sắc: 19

Điểm hỏi đáp 113 - Xuất sắc: 47

Điểm hỏi đáp 52 - Xuất sắc: 10