Trường THCS Nguyễn Tự Tân

Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

Danh sách học sinh

Tổng số: 545 học sinh

Số điểm xuất sắc: 130 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 125 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 123 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 103 - Điểm hỏi đáp 104

Số điểm xuất sắc: 90 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 83 - Điểm hỏi đáp 229

Số điểm xuất sắc: 54 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 40 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 36 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp 279

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 27 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 139

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp -40

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 111

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 25

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 15

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 252

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 13

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 28

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 24

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 1

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 279 - Xuất sắc: 30

Điểm hỏi đáp 252 - Xuất sắc: 8

Điểm hỏi đáp 229 - Xuất sắc: 83

Điểm hỏi đáp 139 - Xuất sắc: 26

Điểm hỏi đáp 111 - Xuất sắc: 12

Điểm hỏi đáp 104 - Xuất sắc: 103

Điểm hỏi đáp 65 - Xuất sắc: 0