Trường Tiểu học Đông Phú

Huyện Quế Sơn - Quảng Nam

Danh sách học sinh

Tổng số: 815 học sinh

Số điểm xuất sắc: 224 - Điểm hỏi đáp 51

Số điểm xuất sắc: 63 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp 64

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp -14

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 43

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 18

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 47

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp -5

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 19

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 13

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 308 - Xuất sắc: 2

Điểm hỏi đáp 64 - Xuất sắc: 30

Điểm hỏi đáp 51 - Xuất sắc: 224