Trường THCS Yên Thành

Huyện Yên Mô - Ninh Bình

Danh sách học sinh

Tổng số: 360 học sinh

Số điểm xuất sắc: 102 - Điểm hỏi đáp 25

Số điểm xuất sắc: 91 - Điểm hỏi đáp 2795

Số điểm xuất sắc: 72 - Điểm hỏi đáp 335

Số điểm xuất sắc: 64 - Điểm hỏi đáp 3295

Số điểm xuất sắc: 49 - Điểm hỏi đáp -491

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 34 - Điểm hỏi đáp 121

Số điểm xuất sắc: 32 - Điểm hỏi đáp -772

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp -50

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 230

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 1257

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 40

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 212

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 18

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp -66

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 256

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 64

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1854

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 100

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 94

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 31

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 23

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 3295 - Xuất sắc: 64

Điểm hỏi đáp 2795 - Xuất sắc: 91

Điểm hỏi đáp 1854 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 1257 - Xuất sắc: 13

Điểm hỏi đáp 335 - Xuất sắc: 72

Điểm hỏi đáp 256 - Xuất sắc: 1

Điểm hỏi đáp 230 - Xuất sắc: 15

Điểm hỏi đáp 212 - Xuất sắc: 5

Điểm hỏi đáp 121 - Xuất sắc: 34

Điểm hỏi đáp 100 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 94 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 64 - Xuất sắc: 1