Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Yên Thành - Nghệ An

Danh sách học sinh

Tổng số: 232 học sinh

Số điểm xuất sắc: 191 - Điểm hỏi đáp 3435

Số điểm xuất sắc: 47 - Điểm hỏi đáp 5070

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 867

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 24

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 231

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 29

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp -4999

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 21

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 19

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 16

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp -3

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 540

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 116

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 52

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 16

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 253

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 5070 - Xuất sắc: 47

Điểm hỏi đáp 3435 - Xuất sắc: 191

Điểm hỏi đáp 867 - Xuất sắc: 22

Điểm hỏi đáp 540 - Xuất sắc: 2

Điểm hỏi đáp 253 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 231 - Xuất sắc: 12

Điểm hỏi đáp 116 - Xuất sắc: 2

Điểm hỏi đáp 52 - Xuất sắc: 1