Trường THCS Bạch Liêu

Huyện Yên Thành - Nghệ An

Danh sách học sinh

Tổng số: 852 học sinh

Số điểm xuất sắc: 302 - Điểm hỏi đáp 808

Số điểm xuất sắc: 104 - Điểm hỏi đáp 221

Số điểm xuất sắc: 84 - Điểm hỏi đáp 67

Số điểm xuất sắc: 67 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 62 - Điểm hỏi đáp -1482

Số điểm xuất sắc: 60 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 53 - Điểm hỏi đáp -236

Số điểm xuất sắc: 48 - Điểm hỏi đáp -117

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 37 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 32 - Điểm hỏi đáp -2000

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 59

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 95

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 87

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp -19

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp -18

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 38

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp -648

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 29

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 38

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 110

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 808 - Xuất sắc: 302

Điểm hỏi đáp 221 - Xuất sắc: 104

Điểm hỏi đáp 110 - Xuất sắc: 5

Điểm hỏi đáp 95 - Xuất sắc: 20

Điểm hỏi đáp 87 - Xuất sắc: 17

Điểm hỏi đáp 79 - Xuất sắc: 1

Điểm hỏi đáp 74 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 67 - Xuất sắc: 84

Điểm hỏi đáp 59 - Xuất sắc: 24

Điểm hỏi đáp 51 - Xuất sắc: 4