Trường Tiểu học Thị trấn

Huyện Diễn Châu - Nghệ An

Danh sách học sinh

Tổng số: 699 học sinh

Số điểm xuất sắc: 152 - Điểm hỏi đáp 10

Số điểm xuất sắc: 133 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 60 - Điểm hỏi đáp -219

Số điểm xuất sắc: 47 - Điểm hỏi đáp 16

Số điểm xuất sắc: 35 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 28 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp -100

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp -46

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp -50

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 229

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp -87

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 36

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 10

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 229 - Xuất sắc: 17