Trường THCS Cao Xuân Huy

Huyện Diễn Châu - Nghệ An

Danh sách học sinh

Tổng số: 957 học sinh

Số điểm xuất sắc: 400 - Điểm hỏi đáp 100

Số điểm xuất sắc: 345 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 175 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 173 - Điểm hỏi đáp 14

Số điểm xuất sắc: 123 - Điểm hỏi đáp 592

Số điểm xuất sắc: 98 - Điểm hỏi đáp -56

Số điểm xuất sắc: 97 - Điểm hỏi đáp -39

Số điểm xuất sắc: 75 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 75 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 64 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 50 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 46 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 46 - Điểm hỏi đáp -37

Số điểm xuất sắc: 43 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 41 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 38 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 37 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 37 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 31 - Điểm hỏi đáp 39

Số điểm xuất sắc: 30 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 29 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 28 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 24 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 15

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 90

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 37

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 16

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp -135

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 25

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 44

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 15

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp -13

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 158

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 592 - Xuất sắc: 123

Điểm hỏi đáp 223 - Xuất sắc: 6

Điểm hỏi đáp 158 - Xuất sắc: 13

Điểm hỏi đáp 100 - Xuất sắc: 400

Điểm hỏi đáp 90 - Xuất sắc: 20

Điểm hỏi đáp 81 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 60 - Xuất sắc: 9