Trường THCS Nguyễn Hiền

Huyện Nam Trực - Nam Định

Danh sách học sinh

Tổng số: 632 học sinh

Số điểm xuất sắc: 199 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 122 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 94 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 79 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 66 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 65 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 62 - Điểm hỏi đáp 1641

Số điểm xuất sắc: 58 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 57 - Điểm hỏi đáp 16

Số điểm xuất sắc: 56 - Điểm hỏi đáp 40

Số điểm xuất sắc: 40 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 39 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 27 - Điểm hỏi đáp -100

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 16 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 9

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 74

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 10

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 1641 - Xuất sắc: 62

Điểm hỏi đáp 104 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 74 - Xuất sắc: 5