Trường THCS Lý Tự Trọng

Thành phố Kon Tum - KonTum

Danh sách học sinh

Tổng số: 176 học sinh

Số điểm xuất sắc: 461 - Điểm hỏi đáp 2353

Số điểm xuất sắc: 244 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 132 - Điểm hỏi đáp 13

Số điểm xuất sắc: 105 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 69 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 50 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 37 - Điểm hỏi đáp 303

Số điểm xuất sắc: 28 - Điểm hỏi đáp 143

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 72

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 272

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 109

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 16

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 10

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 2353 - Xuất sắc: 461

Điểm hỏi đáp 303 - Xuất sắc: 37

Điểm hỏi đáp 272 - Xuất sắc: 7

Điểm hỏi đáp 143 - Xuất sắc: 28

Điểm hỏi đáp 109 - Xuất sắc: 2

Điểm hỏi đáp 72 - Xuất sắc: 14